អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ពេល​មាន​អាសន្ន

    «នៅ​ពេល​មាន​អាសន្នខ្ញុំ​ស្រែក​អង្វរ​ព្រះអម្ចាស់ហើយ​ព្រះអង្គ​ក៏​ឆ្លើយ​តប​មក​ខ្ញុំ​វិញ។» (ទំនុកតម្តើង ១២០:១​ គខប) More