អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សមាជិក

    «លោក​អ្នក​មិន​អាច​ធ្វើ​ជា​សមាជិក​ក្នុង​ក្រុម​ជំនុំ​ណា​មួយ​បាន​ឡើយ លុះត្រា​តែ​លោក​អ្នក​ធ្វើ​ជា​សមាជិក​ក្នុង​គ្រួសារ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ជា​មុន​សិន។» (Carrie Sandom) អាន​បន្ថែម