អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    វល់​តែ​រិះគន់

    បុគ្គល​ដែល​រវល់​តែ​រិះគន់​អ្នក​ដទៃ​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀត គឺ​ជា​បុគ្គល​ដែល​មិន​សូវ​រវល់​ឆ្លុះ​មើល​ចិត្ត​ខ្លួន​ឯង​ឡើយ។
    – Thomas Lye
    អាន​បន្ថែម