អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  អនុញ្ញាត​ឲ្យ​

  «នៅ​ពេល​ណា​ដែល​យើង​ចង់​មាន​អំនួត ចូរ​យើង​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​ថា​យើង​នឹង​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​វា​រស់​ឡើយ ហើយ​ចូរ​ឲ្យ​យើង​រត់​ទៅ​ឯ​ព្រះ​លោហិត​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​អាច​នឹង​សម្លាប់​អំនួត​នោះ​បាន។» (Charles Spurgeon) More

 • in

  ចេះ​គ្រប់​គ្រង

  «ឱ! ព្រះ​អម្ចាស់​អើយ! សូម​ជួយ​យើង​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ចេះ​គ្រប់គ្រង​លើ​អំនួត​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ផង។» (Charles Spurgeon) More

 • in

  ក្រៅ​ពី

  ការ​អធិស្ឋាន​គឺ​ជា​អាវុធ​ដ៏​ខ្លាំង​បំផុត​ក្នុង​ការ​សម្ល […] More

 • in

  ជា​ពេល

  «នេះ​ជា​យុគសម័យ​នៃ​ការ​អាន​សៀវភៅ យុគសម័យ​នៃ​ការ​អធិប្បាយ យុគសម័យ​នៃ​ការ​ធ្វើ​ការ ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​ជា​យុគសម័យ​នៃ​ការ​អធិស្ឋាន​សោះ។» (Charles Spurgeon) More

 • in

  ទឹក​ភ្កែក

  «បើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​ដែល​ព្រះ​កន្សែង នោះ​ព្រះ​អង្គ​ក៏​នឹង​មិន​អាច​ជូត​នូវ​រាល់​ទឹក​ភ្នែក​របស់​ខ្ញុំ​ចោល​បាន​ដែរ។» (Charles Spurgeon) More

 • in

  ចូរ​បន្ទាបខ្លួន

  ខ្ញុំ​នឹង​មិន​ផ្ដល់​ប្រឹក្សា​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ទៅ​ព្យាយាម​បន្ទាបខ្លួន​ទេ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​នឹង​ផ្ដល់​ប្រឹក្សា​ថា ចូរ​បន្ទាបខ្លួន​ចុះ។ More