អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​គ្រីស្ទ​ក្នុង​ខ្ញុំ

    «ព្រះ​គ្រីស្ទ​ក្នុង​ខ្ញុំ​គឺ​ជា​ចំណុច​អាថ៌កំបាំង​នៃ​អំណរ មិន​មែន​អាស្រ័យ​លើ​កាលៈទេសៈ​ខុសៗ​គ្នា​របស់​ខ្ញុំ​នោះ​ឡើយ។» (Elisabeth Elliot) More