អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​គ្រីស្ទ​គ្មាន​ទោស​

    «ព្រះ​គ្រីស្ទ​គ្មាន​ទោស ហើយ​គេ​ក៏​មិន​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ទ្រង់​ក្លាយ​ជា​អ្នក​មាន​ទោស​បាន​ដែរ ប៉ុន្តែ​គេ​បាន​ប្រព្រឹត្តិ​ចំពោះ​ទ្រង់ ហាក់​បី​ដូច​ជា​ទ្រង់​ជា​អ្នក​មាន​ទោស​អញ្ចឹង ដោយ​ហេតុ​តែ​ព្រះ​អង្គបាន​ស្ម័គ្រ​ព្រះ​ទ័យ​ឈរ ជំនួស​កន្លែង​អ្នក​មាន​ទោស» ។ (C.H. Spurgeon) អាន​បន្ថែម