អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  មាន​កម្លាំង

  «ការ​ចេះ​អត់ធ្មត់​ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​កម្លាំង​ដ៏​ខ្លាំង​ចេញ​ពី​ខាង​ក្នុង​ខ្លួន។ ចំពោះ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ កម្លាំង​នោះ​មក​ពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់។» (John Piper) More

 • in

  គំនិតគិត

  «ត្រូវ​តែ​មាន​គំនិត​គិត​ដូច​ជា​ព្រះ​គ្រីស្ទ​យេស៊ូវ​វិញ។» (ភីលីព ២:៥) More

 • in

  ធ្វើ​អ្វី​មួយ

  «យើង​មិន​ចូលចិត្ត​ឲ្យ​គេ​ប្រាប់​យើង​ថា យើង​មិន​អាច​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​បាន​សម្រេច​ឡើយ ប្រសិនបើ​យើង​មិន​ធ្វើ​ក្នុង​ព្រះ​នាម​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ។» (J.C. Ryle) More