អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​គ្រីស្ទសាសនា

    «ប្រសិនបើ​គ្រីស្ទសាសនា​មិន​មែន​ជា​សាសនា​ពិត នោះ​វា​មិន​សំខាន់​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​បើ​វា​ជា​សាសនា​ពិត នោះ​វា​សំខាន់​ឥត​ពណ៌នា​បាន។ គ្មាន​ចំណុច​ណា​មួយ​ដែល​វា​គ្រាន់តែ​សំខាន់​ខ្លះៗ​នោះ​ទេ»។​​ (C. S. Lewis) អាន​បន្ថែម