អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដូច​ព្រះ​គ្រីស្ទ

    (ពេល​ដែល​យើង​កាន់​តែ​ក្លាយ​ដូច​ជា​រូប​អង្គ​ព្រះ​គ្រីស្ទ នោះ​យើង​នឹង​កាន់​តែ​ឃើញ​អំពើ​បាប​ក្នុង​ជីវិត​របស់​យើង។» (Jerry Bridges) More