អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ប្រសូត​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​

    «ការ​ប្រសូត​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់។ នោះ​ឯង​ជា​អ្វី​ដែល​ពួក​អ្នក​គង្វាល​ជា​អ្នក​ដែល​ធ្វើ​ការ​យ៉ាង​នឿយហត់​បាន​អបអរ​សាទរ​យ៉ាង​រំភើប​ញាប់ញ័រ​ក្រៃលែង!»។ (Dan Schaeffer) អាន​បន្ថែម