អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​កាន់​តែ​ឱបក្រសោប​

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដក​ការ​ដែល​យើង​ស្រឡាញ់​លោកីយ៍​ចេញ ដើម្បី​ឲ្យ​ដួងចិត្ត​របស់​យើង​កាន់​តែ​ឱបក្រសោប​ទ្រង់​ដោយ​ចិត្ត​ស្ម័គ្រស្មោះ»។​ (Thomas Watson) អាន​បន្ថែម