អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ផែនដី​ទាំង​មូល

    ប្រសិនបើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ប្រទាន​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​ផែនដី​ទាំង​មូល ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​ប្រទាន​រូបអង្គ​ទ្រង់​ផ្ទល់​ដល់​លោក​អ្នក ការ​នោះ​មិន​គ្រប់​គ្រាន់​ឡើយ ពី​ព្រោះ​ព្រះ​អង្គ​មាន​តម្លៃ​លើស​ជាង​ផែនដី​នេះ​ទៅ​ទៀត​ចំពោះ​រាស្ត្រ​របស់​ទ្រង់។
    – Colin Smith
    អាន​បន្ថែម