អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មើល អញ​មក​ជា​ឆាប់

    «មើល អញ​មក​ជា​ឆាប់ ទាំង​នាំ​យក​រង្វាន់​មក​ជា​មួយ ដើម្បី​នឹង​ចែក​ឲ្យ​គ្រប់​គ្នា តាម​ការ​ដែល​ខ្លួន​បាន​ធ្វើ» (វិវរណៈ ២២:១២) More

  • in

    ព្រះអម្ចាស់​យេស៊ូវ​អើយ សូម​យាង​មក

    «ព្រះអង្គ ដែល​ធ្វើ​បន្ទាល់​ពី​សេចក្តី​ទាំង​នេះ ទ្រង់​មាន​ព្រះបន្ទូល​ថា អើ អញ​មក​ជា​ឆាប់។ អាម៉ែន ព្រះអម្ចាស់​យេស៊ូវ​អើយ សូម​យាង​មក។» (វិវរណៈ ១២:២០) More