អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កាន់​តាម​បញ្ញត្ត​

    «យើង​រាល់​គ្នា​ដឹង​ថា យើង​ស្គាល់ទ្រង់ ដោយសារ​សេចក្តី​នេះ គឺ​ដោយ​យើង​កាន់​តាម​បញ្ញត្ត​របស់​ទ្រង់»។ (១យ៉ូហាន ២:៣) More

  • in

    កាន់​តាម

    «បើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ ចូរ​កាន់​តាម​បញ្ញត្តិរបស់​ខ្ញុំ​ចុះ។» (យ៉ូហាន ១៤:១៥) More