អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ពេញ​លេញ

    «យើង​មិន​អាច​មាន​លក្ខណៈ​ពេញ​លេញ​បាន​ឡើយ ប្រសិន​បើ​យើង​គ្មាន​ព្រះ​ជាម្ចាស់។» (Lydia Brownback) More