អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​លេប​ខាយ

    ដូច​ដែល​យើង​ឃើញ​អារក្ស​ល្បួង​ព្រះ​យេស៊ូវ វា​ក៏​ប្រើ​ព្រះ​បន្ទូល​មក​ល្បួង​ផង​ដែរ តែ​វា​ប្រើ​ព្រះ​បន្ទូល​ខុស​បរិបទ។ដូច្នេះ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​យើង​ យើង​ក៏​ត្រូវ​​ដឹង​ដែរ​ថា អារក្ស​មក​ល្បួង​យើង​ដោយ​មួល​បង្កាច់​ព្រះ​បន្ទូល។ចូរ​ចងចាំ​សេចក្តី​សន្យា និង​ព្រះ​បន្ទូល​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់។ អាន​បន្ថែម