អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    លន់តួបាប

    «ការ​លន់តួ​បាប​មិន​មែន​ជា​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទេ ប៉ុន្តែ​ជា​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​យើង។» (R.C. Sproul) អាន​បន្ថែម