អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទំនុក​​ចិត្តលើ​

    «ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មិន​​មាន ​ទំនុក​ចិត្ត​លើ​អំណាច​នៃ ​ព្រះ​គម្ពីរ នោះ​មា​ន​ន័យ​ថា លោក​អ្នកជា​​ទាស​ករ​នៃ អ្វី​ដែល​មនុស្ស​អះ​អាង​ថា​ត្រូវ (ជា​ជាង​ព្រះម្ពីរ)។» (Matt Chandler) អាន​បន្ថែម