អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    គ្រូ​អធិប្បាយ

    «ក្រុមជំនុំ​ខ្លះ​មិន​មាន​ជីវិត​ទេ ព្រោះ​គ្រូ​អធិប្បាយ​របស់​ពួកគេ​គឺ​អ្នក​ស្លាប់​ខាង​ឯ​ព្រលឹងវិញ្ញាណ។ »(George Whitefield) More