អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដូច​ជា​សាវ័ក ប៉ុល

    «ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ ប្រសិនបើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​អាច​អត់​ទោស​បាប​មនុស្ស​ដែល​មាន​បាប​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដូច​ជា​សាវ័ក ប៉ុល បាន នោះ​ព្រះ​អង្គ​ក៏​អាច​អត់​ទោស​បាប​មនុស្ស​ដូច​ជា​លោកអ្នក និង​ខ្ញុំ​បាន​ដែរ»។ (Conrad Mbewe) More

  • in

    ស្ថាននរក​

    «ស្ថាននរក​គឺ​ជា​ទី​កន្លែង​នៃ​ការ​ដាច់​ចេញ​ពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជា​អចិន្ត្រៃយ៍​ចំពោះ​អស់​អ្នក​ណា​ដែល​មិន​បាន​ផ្សះផ្សា​ជាមួយ​ព្រះ​អង្គ។» (Conrad Mbewe) More