អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  អន្តរាគមន៍​ពី​ព្រះ​អង្គ​សង្គ្រោះ

  «យើង​ត្រូវការ​ការ​ថ្លែង​អន្តរាគមន៍​ពី​ព្រះ​អង្គ​សង្គ្រោះ ព្រោះ​បើ​គ្មាន​ការ​នោះ​ទេ នោះ​យើង​នឹង​នៅ​ស្លាប់​យ៉ាង​អស់កល្ប​ជានិច្ច​ជា​មិន​ខាន។» (Conrad Mbewe) More

 • in

  ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដូច​ជា​សាវ័ក ប៉ុល

  «ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ ប្រសិនបើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​អាច​អត់​ទោស​បាប​មនុស្ស​ដែល​មាន​បាប​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដូច​ជា​សាវ័ក ប៉ុល បាន នោះ​ព្រះ​អង្គ​ក៏​អាច​អត់​ទោស​បាប​មនុស្ស​ដូច​ជា​លោកអ្នក និង​ខ្ញុំ​បាន​ដែរ»។ (Conrad Mbewe) More

 • in

  ស្ថាននរក​

  «ស្ថាននរក​គឺ​ជា​ទី​កន្លែង​នៃ​ការ​ដាច់​ចេញ​ពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជា​អចិន្ត្រៃយ៍​ចំពោះ​អស់​អ្នក​ណា​ដែល​មិន​បាន​ផ្សះផ្សា​ជាមួយ​ព្រះ​អង្គ។» (Conrad Mbewe) More