អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បាន​បង្កើត​

    ​«គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​បង្កើត​មក រួម​ទាំង​មនុស្ស​លោក គឺ​សុទ្ធតែ​ស្ថិត​ក្រោម​ភាព​ពុករលួយ ការ​ឈឺចាប់ និង​ភាព​កម្សោយ ដោយ​ព្រោះ​តែ​អំពើ​បាប​ដែល​ឪពុកម្ដាយ​ដំបូង​យើង​បាន​ធ្វើ»។​​ (Travis Myers) More

  • in

    ការ​បង្កើត

    «កាល​ដើម​ដំបូង​ឡើយ ព្រះ​បាន​បង្កើត​ផ្ទៃ​មេឃ​ នឹង​ផែន​ដី។​» (លោកុប្បតិ្ត ១:១) More