អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះ​អាទិករ​

    «មនុស្ស​មិន​មែន​ជា​អ្នក​ដាក់​ដែន​កំណត់​លើ​សេចក្ដី​សប្បុរស​របស់​ព្រះ​អាទិករ​ទេ ប៉ុន្តែ​ទ្រង់​វិញ​ទេ​ដែល​ជា​អ្នក​ផ្ដល់​សេចក្ដី​សប្បុរស​ដល់​ពួក​គេ។» (A.W. Pink) More