អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    រាល់​អ្នក​ជឿ

    «ការ​បន្ទាបខ្លួន​មិន​មែន​ជា​ជម្រើស​យក​មក​ដាក់​បន្ថែម​សម្រាប់​តែ​បុគ្គល​ដែល​គេ​រាប់​ថា​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ការ​បន្ទាបខ្លួន​គឺ​សម្រាប់​ឲ្យ​គ្រប់​បុគ្គល​ដែល​ជា​អ្នក​ជឿ​យក​មក​អនុវត្ត​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។» (Jerry Bridges) អាន​បន្ថែម