អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ក្នុង​បន្ទប់​ដ៏​ងងឹត

    «អំពើ​បាប​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ឡើង​ដែល​គ្មាន​អ្នកណា​ដឹង​ក្នុង​បន្ទប់​ដ៏​ងងឹត​ដែល​បាន​ចាក់សោ គឺ​តាម​ពិត​ទៅ​ជា​អំពើ​បាប​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ឡើង​ក្នុង​ព្រះ​វត្តមាន​នៃ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដ៏​បរិសុទ្ធ»។ (Kent Hughes) អាន​បន្ថែម