អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កូន​ប្រុស​ស្រី

    «នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ យើង​ពិត​ជា​កូន​ប្រុស​កូន​ស្រី​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដ៏​អស់​កល្ប​ជានិច្ច​មែន។» (Heather Davis Nelson) More