អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    រាល់​តម្រូវការ

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​វាល់​ព្រះ​គុណ​របស់​ទ្រង់​ទុក​សម្រាប់​លោក​អ្នក​យ៉ាង​គ្រប់​គ្រាន់​រួច​ទៅ​ហើយ ហើយ​ព្រះ​អង្គ​ក៏​បាន​គ្រោង​ព្រះ​គុណ​នោះ​ទុក ដើម្បី​នឹង​បំពេញ​នូវ​រាល់​តម្រូវការ​របស់​លោក​អ្នក​ផង​ដែរ មិន​ថា​តម្រូវការ​នោះ​ធំ​ប៉ុណ្ណា​ក៏​ដោយ។» (Dave Radford) អាន​បន្ថែម