អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មិន​ផ្ដល់​អត្ថន័យ​លើ

    «ការ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ​ប្រាប់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ថា អំពើ​បាប​ពី​អតីតកាល​មិន​ផ្ដល់​អត្ថន័យ​លើ​អនាគតកាល​ឡើយ។» (Trevin Wax) More