អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ផ្តល​់​អត្ថន័យ​

    «ស្ថានភាព​នៃ​ជីវិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​យើង មិន​មែន​ជា​អ្វី​ដែល​នឹង​ផ្ដល់​អត្ថន័យ​ដល់​ជីវិត​របស់​យើង​អស់កល្បជានិច្ច​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ការ​ដែល​យើង​មាន​អំណរ​ចំពោះ​វត្តមាន​ដ៏​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​នឹង​ផ្ដល់​អត្ថន័យ​ដល់​ជីវិត​របស់​យើង។» (Stephen Witmer) អាន​បន្ថែម