អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បាប​នៃ​រាស្ត្រ

    «ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ទទួល​យក​នូវ​រាល់​អំពើ​បាប​នៃ​រាស្ត្រ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង ។» (Derek W.H. Thomas) More