អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អត្ថន័យ​នៃ​ជីវិត

    «សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​គឺ​ជា​ការ​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មាន​សម្រាប់​យើង។ យើង​មិន​អាច​រក​ឃើញ​អត្ថន័យ​នៃ​ជីវិត​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​បាន​ឡើយ តែ​យើង​អាច​រក​វា​ឃើញ​ជា​មួយ​បុគ្គល​ម្នាក់​ទៀត។» (Thomas Merton) អាន​បន្ថែម