អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​រស់នៅ

    «ផែនការ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​សម្រាប់​យើង​ដែល​បាន​ទទួល​ក្ដី​សង្គ្រោះ គឺ​ឲ្យ​យើង​រស់នៅ​ដោយ​បរិសុទ្ធ។» (Kevin DeYoung) អាន​បន្ថែម