អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​មាន​ពេលវេលា​ពិបាកៗ

    «ដាច់ខាត! យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ត្រូវតែ​មាន​ពេលវេលា​ពិបាកៗ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​ចម្រើន​ភាព​ពឹងពាក់​របស់​យើង​ទៅ​លើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់ និង​រៀន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ព្រះ​គុណ​របស់​ទ្រង់​គឺ​ល្មម​គ្រប់គ្រាន់​ហើយ»។ (Paul Washer) អាន​បន្ថែម