អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជា​ពូជ​ស្តេច

    «ព័ន្ធកិច្ច​របស់​យើង​គឺ ការ​ចាក់​ប្រេង​តាំង​ឲ្យ​មនុស្ស​ក្នុង​ព្រះ​នាម​ព្រះ​អម្ចាស់ ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​គេ​បាន​ជាប់​ជា​ពូជ​ស្ដេច ដើម្បី​ឲ្យ​ចេះ​គ្រប់គ្រង​ចិត្ត​ខ្លួនឯង និង​ដើម្បី​មក​បម្រើ​អាណាចក្រ​ព្រះ​ជាម្ចាស់។» (Dinsdale T. Youn) អាន​បន្ថែម