អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    នោះក៏កុំឲ្យជឿឲ្យសោះ

    «ដូច្នេះ បើគេប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថា មើល ទ្រង់គង់នៅទីរហោស្ថាន នោះកុំឲ្យចេញទៅឡើយ ឬថា មើល ទ្រង់គង់នៅក្នុងបន្ទប់ នោះក៏កុំឲ្យជឿឲ្យសោះ» (ម៉ាថាយ ២៤:២៦) អាន​បន្ថែម