អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កុំ​ភ្លេច​ធ្វើគុណ

    «កុំ​ឲ្យ​ភ្លេច​នឹង​ធ្វើ​គុណ ហើយ​ចែក​ចាយ​ឡើយ ដ្បិត​ព្រះ​ទ្រង់​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​នឹង​គ្រឿង​បូជា​យ៉ាង​នោះ។» (ហេប្រឺ ១៣:១៦) More