អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរ​សម្លាប់​អំពើ​បាប

    «តើ​លោកអ្នក​សម្លាប់? តើ​លោកអ្នក​សម្លាប់​រាល់​ថ្ងៃ​ទេ? ចូរ​សម្លាប់​រាល់​ពេល​ខណៈពេល​លោកអ្នក​នៅ​មាន​ជីវិត។ ចូរ​កុំ​ឈប់​ឲ្យ​សោះ​ក្នុង​ការងារ​នេះ។ ចូរ​សម្លាប់​អំពើ​បាប ព្រោះ​បើ​មិន​ដូច្នោះ​ទេ​វា​នឹង​សម្លាប់​លោកអ្នក»។​ (John Owen) អាន​បន្ថែម