អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មិន​ទូល​សុំ

    គ្រីស្ទបរិស័ទ​ណា​ដែល​មិន​អធិស្ឋាន​គឺ​ប្រៀប​ដូច​ជា​ព្រះ​អម្ចាស់​ណា​ម្នាក់​ដែល​ស្លៀក​ពាក់​ខាវ​អាវ​អ្នក​សុំ​ទាន​ដែល​ឈរ​ប្រមាណ​ពីរបី​សង់ទីម៉ែត្រ​ពី​បល្ល័ង្ក​របស់​បិតា​ទ្រង់ ប៉ុន្តែ​មិន​ទូល​សុំ។» (Paul Washer) អាន​បន្ថែម