អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កុំលាក់​ពន្លឺ

    «ចូរ​កុំ​លាក់​ពន្លឺ​របស់​លោក​អ្នក​ក្រោម​កញ្ជើ​ឡើយ តែ​ចូរ​ដាក់​នៅ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ដទៃ​អាច​មើល​ឃើញ»។ (John Piper) More