អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​អ​ធិប្បា​យ​

    «ក្នុង​ការ​អ​ធិប្បា​យ​តាម​ព្រះ​គម្ពីរ ដោយ​ច​ង្អុល​បង្ហាញ​អោយ​ឃើ​ញ​ច្បា​ស់​នូវ​គ្រោះ​ថា្នក់​មួយ​ចំនួន ដែល​ប​ណ្ដា​ល​មក​ពី​កា​រអ​ធិ​ប្បាយ​មិន​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ ឬ​មិន​បាន​រៀប​ចំ។» (Dr. Nomer Bernardino) អាន​បន្ថែម