អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ស្រវឹង​ស្រា

    «កុំ​ឲ្យ​ស្រវឹង​ស្រា ដែល​នាំ​ឲ្យ​ព្រើល​ចិត្ត​ឡើយ តែ​ចូរ​ឲ្យ​បាន​ពេញ​ជា​ព្រះ​វិញ្ញាណ​វិញ»។ (អេភេសូរ ៥:១៨) More