អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មនុស្ស​បដិសេធ

    «មនុស្ស​បដិសេធ​ព្រះ​គម្ពីរ មិន​មែន​មក​ពី​ព្រះ​គម្ពីរ​មាន​ភាព​មិន​ស៊ី​គ្នា​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​មក​ពី​ព្រះ​គម្ពីរ​ជំទាស់​នឹង​ពួក​គេ​ផ្ទាល់។» (E. Paul Hovey) អាន​បន្ថែម