អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កោត​ខ្លាច​ព្រះ

    «ដូច្នេះ ចូរ​កោត​ខ្លាច​ដល់​ព្រះ ហើយ​កាន់​តាម​បញ្ញត្តិ​ទ្រង់​ចុះ ដ្បិត​ប៉ុណ្ណេះ​ឯង​ជា​កិច្ច​ទាំង​មូល​ដែល​មនុស្ស​ត្រូវ​ធ្វើ។» (សាស្ដា ១២:១៣) អាន​បន្ថែម