អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ថ្នាំពុល

    «ការអួតអាងពីខ្លួនឯង ពីប្រាជ្ញា និងអំណាចរបស់ខ្លួនគឺជាថ្នាំពុលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការនាំឲ្យមនុស្សលោកវិនាស។» (John Calvin) អាន​បន្ថែម