អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ស្នូលនៃ​ជំនឿ

    «ជំនឿ​មាន​ន័យ​ថា ការ​ជឿ​ទុកចិត្ត​លើ ការ​ប្រកាន់​ខ្ជាប់​ទៅ​នឹង ឬ​ក៏​ការ​ឱប​ក្រសោប​យក​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ដែល​ជា ស្នូល​នៃ​ជំនឿ​របស់​យើង។»​ (Grace Community Church) អាន​បន្ថែម