អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អារម្មណ៍

    ព្រះ​ជាម្ចាស់​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​ឲ្យ​យើង​ប្រើ​អារម្មណ៍​របស់​យើង​ទុក​សម្រាប់​វាស់​វែង​មិន​មែន​សម្រាប់​ដឹក​នាំ​ផ្លូវ​យើង​ទេ។ អាន​បន្ថែម