អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ពី​ដើម​នៅ​ឆ្ងាយ​

    «តែ​ឥឡូវ​នេះ ដែល​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​យេស៊ូវ នោះ​អ្នក​រាល់​គ្នា ដែល​ពី​ដើម​នៅ​ឆ្ងាយ បាន​មក​ជិត​វិញ ដោយ​សារ​ព្រះ​លោ​ហិត​ទ្រង់។» (អេភេសូរ ២:១៣​​) អាន​បន្ថែម