អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរ​ខឹង​ចុះ

    «ចូរ​ខឹង​ចុះ តែ​កុំ​ឲ្យ​ធ្វើ​បាប​ឡើយ កុំ​ឲ្យ​សេចក្ដី​កំហឹង​របស់​អ្នក​នៅ​ដរាប​ដល់​ថ្ងៃ​លិច​ឡើយ»។ (អេភេសូរ ៤:២៦) អាន​បន្ថែម