អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មាន​ព្រះ​តែ​១

    មាន​ព្រះ​តែ​១ គឺ​ជា​ព្រះវរបិតា​នៃ​ទាំង​អស់ ដែល​ទ្រង់​ខ្ពស់​លើ​ទាំង​អស់ គង់​នៅ​កណ្តាល​ទាំង​អស់ ហើយ​សណ្ឋិត​នៅ​ក្នុង​ទាំង​អស់ (អេភេសូរ​ ៤:៦) អាន​បន្ថែម