អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរ​មាន​កម្លាំង

    «ឯ​សេចក្ដី​ឯ​ទៀត បង​ប្អូន​អើយ ចូរ​ឲ្យ​មាន​កម្លាំង​ឡើង​ក្នុង​ព្រះ​អម្ចាស់ ដោយ​ឫទ្ធិ​បារមី​របស់​ព្រះ​ចេស្ដា​ទ្រង់។» (អេភេសូរ ៦:១) អាន​បន្ថែម