អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជីវិត​ដ៏​នៅអស់កល្ប

    ចំណុច​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​ចំពោះ​បុគ្គល​ម្នាក់ គឺ​ការ​គិត​ពី​ទីកន្លែង​ដែល​គាត់​នឹង​ទៅ​រស់នៅ​ជា​រៀង​ដរាប ដូច្នេះ​គាត់​គួរ​តែ​សម្លឹង​ទៅ​មើល​ជីវិត​ដ៏​នៅ​អស់កល្ប​ជានិច្ច។ (Thomas Watson) អាន​បន្ថែម